KONYA EMİRGAZİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Çevrimiçi Slogan Yarışması

 İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Çevrimiçi Slogan Yarışması

İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARI ARASI ÇEVRİM İÇİ "SLOGAN YARIŞMASI" ŞARTNAMESİ

 

Yarışmanın Amacı

Madde-1  İstiklal Marşı'nın kabulü ve yüreği vatan, millet sevgisiyle yoğurulmuş, kahramanlık sembolü, büyük fikir adamı Mehmet Akif ERSOY'u  Anma Günü etkinlikleri kapsamında 2021 temasına uygun olarak  (''On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal'') Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olan okullar arasında slogan yarışması yapılması amaçlanmıştır.

Yarışmanın Konusu

Madde-2 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler arasında sadece İstiklal Marşı'nda bulunan kelimeleri kullanarak slogan oluşturma yarışması.

Yarışmanın Kapsamı

Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirlenen yarışmaya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olan okullar arasından katılacakları, sloganlarda aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak işlemleri, değerlendirme ve ödüllendirme şekli ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

Yarışmaya Katılacaklar

Madde-4 

a)      Yarışmaya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilecektir.

b)      Her öğrenci, yarışmaya en fazla bir (1) sloganla katılabilecektir.

c)      Yarışmaya katılacak öğrenciler, Ek-1'de yer alan forma oluşturdukları sloganı yazacaklardır.

d)     Yarışmaya katılacak öğrencilerin yarışma sonuçlarına itiraz yoktur.

e)      Yarışma seçici komisyonunun 1. derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

f)       Yarışmaya katılacak öğrencilerden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

 

 

Sloganlarda Aranacak  Şartlar

Madde-5 

a)      Sloganlarda kullanılacak kelimeler sadece İstiklal Marşı' ndan seçilecektir. Seçilen kelimeler gerekirse anlam bütünlüğünü bozmayacak uygun ekleri alabilir. Mısralardan en fazla bir kelime seçilebilir. Yanyana olan kelimeler sloganda birlikte kullanılmayacaktır.

b)      Sloganlar en az 4(dört) en fazla 10(on) kelimeden oluşacaktır.

c)      Sloganlar, Mehmet Akif  ERSOY'un  kahramanlığını, vatan, millet sevgisini, şanlı tarihimizi, milletimizin cesaret ve kahramanlığını yansıtan farkındalık geliştiren özelliklerde olmalıdır.

d)     Sloganlar, belirli bir kişiye, organizasyona, kuruma veya markaya ait olmamalıdır.

e)      Sloganlar, yarışmanın amacına ve konusuna uygun olup temel değerlerimizle örtüşmelidir.

f)       Sloganlar, içerisinde hakaret, siyasi içerik, estetik olmayan duygular barındırmamalıdır.

g)      Taahhütnamede imzası bulunan öğrenciye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen sloganlar yarışma dışı bırakılacaktır.

h)      Daha önce herhangi bir slogan yarışmasına katılan sloganlar kabul edilmeyecektir.

i)        Sloganlar T.C. Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırılık teşkil etmeyecektir.

j)        Yarışma takvimine uygun olarak zamanında gönderilmeyen sloganlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvuru

Madde-6  Bu yarışma için okullarda görevlendirilen yazı-inceleme komisyonu tarafından belirlenen resmi web adresine öğrenciler başvurularını yaparak sloganlarını göndereceklerdir. Yarışmaya katılacak sloganların ilk değerlendirmesi okullarda yapılacaktır. Okullarda dereceye giren sloganlar ilçe milli eğitim müdürlüklerine, ilçelerde ilk üçe giren sloganlar, il milli eğitim müdürlüklerine, illerde birinci olan sloganlar ise Bakanlığa (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne) gönderilecektir.

Değerlendirme Kriterleri ve Ödüller;

Madde-8  Sunulan sloganlar, aşağıda belirtilen ölçütler ve puanlamaya göre değerlendirilecektir:

·         Temaya uygunluk                                                       :  30  puan

·         Yaratıcılık ve özgünlük (orijinal, alıntı olmayan)     :  40  puan

·         Teknik kullanımı ve sanatsal değer                            :  20  puan

·         Akılda kalıcı olma                                                      :  10  puan

 

Ödüller;

Madde-9  Yarışmanın ödülleri aşağıdaki şekilde planlanmıştır:

 

Ø  Birincilik ödülü   : Dizüstü bilgisayar ile "Katılım Belgesi", şilt  ve "Safahat" eseri

 

Ø  İkincilik ödülü   : Masaüstü bilgisayar ile "Katılım Belgesi" şilt ve "Safahat" eseri

 

Ø  Üçüncülük ödülü   :Tablet bilgisayar ile "Katılım Belgesi", şilt ve "Safahat" eseri

 

Ø  Her İl MEM Birincisine: "Katılım Belgesi", şilt ve "Safahat" eseri

 

 

 Yarışma Takvimi

Madde-10  Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır:

 

1

Bakanlık (MTEGM) Onay alınması ve duyurulması

 

14.01.2021

2

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yarışma duyurularının yapılması ve resmi internet sayfasında, sosyal iletişim hesaplarında  ilan edilmesi.

 

15.01.2021

3

Okul Müdürlüklerince yarışma duyurularının öğrencilere yapılması ve resmi internet sayfasında, sosyal iletişim hesaplarında  ilan edilmesi.

 

18.01.2021-12.02.2021

4

Okullarda birinci seçilen sloganın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

 

18.02.2021

5

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde dereceye giren ilk üç sloganın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi.

 

23.02.2021

6

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde birinci olan sloganın Bakanlığa (MTEGM) gönderilmesi.

 

26.02.2021

7

Bakanlıkta (MTEGM) oluşturulan jüri heyetince ilk üç sloganın belirlenmesi.

 

05.03.2021

8

Bakanlıkta (MTEGM) dereceye giren eserlerin sahiplerine iletilmek üzere ödüller ile il birincilerine ait katılım belgesi, şilt ve Safahat kitabı İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi.

 

08-10.03.2021

9

Bakanlıkta (MTEGM) dereceye giren eserlerin resmi internet sayfalarında ve sosyal medya araçlarında ilan edilmesi.

 

12.03.2021

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                EK:1

İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARI ARASI ÇEVRİM İÇİ "SLOGAN YARIŞMASI"

VELİ MUVAFAKATNAMESİ ve TAAHHÜTNAME

 

          İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen  "Çevrim içi Slogan Yarışması " na öğrencimin katılmasına izin verdiğimi, gönderdiğimiz slogandan telif ücreti talebimizin olmayacağını, önerdiğimiz sloganla ilgili tüm yasal sorumluluğun bize ait olacağını ve tüm tasarruf hakkını Milli Eğitim Bakanlığına devrettiğimizi kabul ve beyan ederiz. İş bu taahhütname online ortamda taratılarak yazı-inceleme komisyonunun belirleyeceği web adresine ulaştırılacaktır.

 

İL                :

İLÇE          :

 

ÖĞRENCİNİN

 

ÖNERDİĞİ SLOGAN

 

 

ADI

 

 

SOYADI

 

 

OKULU

 

 

SINIFI

 

 

 

                                                                  Tarih  :

                                                  Veli Adı Soyadı :

                                                                    İmza :

 

 

 

EK-2

MİLLÎEĞİTİMBAKANLIĞI

AydınlatmaMetni

Buaydınlatmametni,6698sayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanununun10uncumaddesiile AydınlatmaYükümlülüğününYerineGetirilmesindeUyulacakUsulveEsaslarHakkındaTebliğ kapsamındaverisorumlususıfatıylaMillîEğitimBakanlığıtarafındanhazırlanmıştır.

Kurumumuzca,sizveöğrencinizeaitgörselveişitselkişiselverilereğitimveöğretimsüreçleri kapsamındadüzenlenenfaaliyetlerinkamuoyuilepaylaşımıvetanıtımıamacıyla6698sayılıKanunun5 incimaddesininbirincifıkrasıgereğiilgilikişinin"açıkrızasınınalınması"işlemeşartınadayalıolarak otomatikveyaotomatikolmayanyollaişlenecektir

Kurumumuzlapaylaşılan kişiselveriler,sadecehukukiuyuşmazlıkların giderilmesiveyailgili mevzuatıgereğitalepedilmesihâlindeadlîmakamlar/ilgilikurumve kuruluşlaraaktarılabilecektir.

SözkonusuKanunun"İlgilikişininhakları"nıdüzenleyen11incimaddesikapsamındaki taleplerinizi"VeriSorumlusunaBaşvuruUsulveEsaslarıHakkındaTebliğe"göreMillîEğitim BakanlığınınAtatürkBulvarıNo:98Bakanlıklar-Çankaya/ANKARAadresine yazılıolarakiletebilirsiniz.

 

IKRIZAONAYI

6698sayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanunukapsamında İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında ''Çevrim içi Slogan Yarışması'' sosyal etkinlik faaliyetine ilişkin tarafımagereklibilgilendirme yapılmıştır.Budoğrultuda,işlendiğibelirtilenbanave.........................................okulunda öğrenimgören.........................................T.C.KimlikNumaralıvelisi/birincidereceyakını bulunduğum.................................................adlıöğrenciyeaitgörselveişitselkişisel verilerimiz;eğitimveöğretimsüreçlerikapsamındadüzenlenenfaaliyet/etkinliklerinkamuoyuile paylaşımıve tanıtımıamacıyla,öğrenciminöğrenimgördüğüeğitimkurumudâhilBakanlığınmerkezve taşra teşkilatıresmîinternetsiteleriilesosyalmedyahesaplarındapaylaşılmasına;

 

Onayveriyorum.                       Onayvermiyorum.

 

                                      ...../....../2021

                                                              Velisinin/1.Derece Yakınının

                                                                  AdıSoyadı          :

 

                                                                    İmzası                 :

Akmescit Mah.Turgut Özal Cad.Yeni Hükumet Konağı No40 EMİRGAZİ - 3327472623

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.